استکهلم برای مزدوران جمهوری اسلامی نباید امن بماند

دولت واتاق بازرگانی سوئد از طریق شرکت های واسطه میزبان هیئتی از مزدوران جمهوری اسلامی است. جنایتکارانی که برای سرمایه داران سوئدی خبر سرکوب کارگران ایران و آمادگی فروش ارزان نیروی کار را آورده اند. کارگرانی که می توان حقوقشان را ماهها نداد وهرگونه اعتراضشان را با هجوم پلیس وگارد ضد شورش درهم کوبید. امری که سرمایه داران را اغوا میکند وشوق سود های کلان را در دلش می افروزد. آیا کارگران سوئد در همدردی با رفقای کارگرشان وآزادیخواهان ایرانی وسوئدی برعلیه این روابط غیر انسانی وظالمانه سکوت میکنند ؟ آیا نباید این هیئت مزدور را بخاطر هزاران زندانی سیاسی و قتل عام در ایران محکوم نمود. این هیئت و سفیر جمهوری جنایتکار اسلامی در این هیئت تنها در همین دی ماه گذشته یک خیزش توده ای را سرکوب ودهها تن را در تظاهرات خیابانی وبازداشتگاههای مخوف خود به قتل رسانده اند. زنان معترض به حجاب اجباری را دستگیر وسرکوب کرده اند. علاوه بر سرکوب سیستماتیک جنبش کارگری در ایران وقتل وشکنجه دهها کارگر مبارز از جمله قتل خاموش شاهرخ زمانی ومحمد جراحی و تلاش در از پای در آوردن کارگر زندانی رضا شهابی از هرگونه تشکل مستقل کارگری ممانعت بعمل آورده وحقوق کارگران را ماهها به تعویق انداخته اند وهرگونه اعتراض در این رابطه را با زندان وشکنجه پاسخ گفته اند. جامعه ایران در مصاف دائم با این حکومت ضد زن وآزادی است ومردم به تنگ آمده از فقرو استبداد با شعار نان و آزادی به خیابانها آمده اند. همه آزادیخواهان وکارگران باید در همبستگی با مبارزات مردم ایران علیه این رژیم صدای اعتراض علیه این حکومت وهیئت هایش را بلندکنند ودرهمبستگی با مبارزات مردم ایران دولت وسرمایه داران سوئدی را به عقب برانند. نگذاریم هیچ کجا برای همکاری سرمایه داران در سرکوب آزادی وکارگران ایران امن باشد

شورا در استکهلم همراه با همه آزادیخواهان ایرانی وسوئدی واحزاب وگروههای آزادیخواه

روز ۲۱ فوریه ساعت ۱۱ در

Brunnsgatan 2, Stockholm

برای اعتراض به این هیئت واقدام دولت سوئد حضور می یابد

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزادباید گردد

تلفن تماس:  ۰۷۳۸۳۷۹۴۵۱

تلاش جهانی برای آزادی رضا شهابی: گزارش اتحادیه سراسری کارگران بخش خدمات آلمان(وردی) در مورد سرکوب فعالین کارگری در ایران 

 اتحادیه کارگران بخش  خدمات آلمان ، وردی، که بیش از دو میلیون و یازده هزار نفر عضو دارد، در آخرین شماره ی نشریه ی خود گزارش مفصلی از وضعیت فعالین سندیکایی در ایران  را به قلم خانم  هلما نهرلیش منتشر کرده است. متن این گزارش به قرار زیر است:

 آزادی برای رضا شهابی 

رژیم اعضای اتحادیه های کارگری را به بند می کشد. برخی از آنها با خطر مرگ روبرویند.

فعالیت اتحادیه ای در ایران مدتها است که خطر جانی به دنبال دارد. در هفته های گذشته اخبار رسیده، آژیر خطر را به صدا درآورده است. رژیم فشارهایش را به فعالین سندیکایی افزایش داده، آنها را به بند کشیده و این امر یک خطر جانی برای آنهاست. مخالفین معتقد هستند که تنها یک همبستگی جهانی می تواند آنها را از بند آزاد سازد.

برای مثال رضا شهابی هفت سال پیش در پشت فرمان اتوبوس اش دستگیر شد. او غالب این مدت را در زندان و حتی مدتها در بند انفرادی سپری کرده است. شهابی عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران و حومه است. برای حاکمان او به مثابه یک “آشوبگر” در نظر گرفته می شود. ظاهرا حاکمان در ایران از افرادی همچون او بیشتر از دزدان و کلاهبرداران وحشت دارند.

شش سال زندان

یک شعبه ی به اصطلاح دادگاه انقلاب، رضا شهابی را به شش سال زندان و پرداخت یک جریمه سنگین مالی محکوم کرد. علاوه بر آن هرگونه فعالیت سندیکایی برای او ممنوع اعلام شد.  شرایط زندان های ایران وحشتناک است و حتی از شکنجه علیه زندانیان گزارش می شود. رضا شهابی در حالیکه بیش از نصف محکومیتش را سپری کرد بود به خاطر وضعیت جسمانی اش به او مرخصی استعلاجی داده شد. با اینوجود، او در تمام طول مدت مرخصی دائما تحت نظر و تعقیب مامورین امنیتی بود. در تابستان امسال او جهت جلوگیری از توقیف ضمانت سپرده شده برای وی ، درخواست  اداره زندانها را پذیرفت و به آنجا مراجعه کرد. به او گفته شد که برگه آزادیش در پرونده موجود است.  ولی او نه تنها آزاد نشد بلکه او را مجددا زندانی کردند و مرخصی استعلاجی او را به عنوان مرخصی غیرموجه اعلام داشته اند .از این رو باید تا دسامبر ۲۰۱۸ در زندان بماند.

در اعتصاب غذا

در اعتراض به این حکم، هفته های متوالی رضا شهابی دست به یک اعتصاب غذا زد به طوری که جانش در خطر قرار گرفت. کمیته های همبستگی زیادی از جانب سندیکای واحد، دانشجویان و سایر فعالین، جهت آزادی و نجات جان او سازمان داده شده و در ۵ سپتامبر علیرغم حضور نیروهای پلیس، آنان دست به یک تجمع در مقابل مجلس در ایران زدند.

خانم کریستینه بهله عضو هئیت مدیره اتحادیه ی وردی شخصا و مستقیما با عالی ترین مقامات نمایندگی ایران و مسئول حقوق بشر فراکسیونهای پارلمان آلمان تماس گرفته و خواهان آزادی فوری همکار ما رضا شهابی شد. اتحادیه ی وردی از طریق فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد ارتباط دارد. خانم بهله به رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، مقررات سازمان جهانی کار را مبنی بر آزادی فعالیت سندیکایی و حق دفاع کارگران از منافع خود را یادآوری کرده است.

رضا شهابی جدیدا در پیامی از داخل زندان اعلام کرد تا زمانیکه حقوق کارگری در ایران رعایت  نمی شود و  فعالین کارگری با سرکوب روبر هستند “کارگران به اعتراضات و اعتصاب علیه این وضعیت ادامه خواهند داد”.

وضعیت رضا شهابی همچنان نامعلوم است و از هرگونه مداوای پزشکی  او ممانعت به عمل می آید.

این تنها رضا شهابی نیست

این تنها رضا شهابی نیست که ما نگران آزادی و سلامتی اش هستیم. دو عضو دیگر سندیکای واحد داوود رضوی و ابراهیم مددی را خطر زندانی شدن تهدید می کند.

محمود صالحی عضو (سابق) رهبری سندیکای خبازان بعد از انجام دیالیز کلیه و خروج از بیمارستان در خیابان دستگیر و به زندان بد نام سقز برده شد؛ و این در حالی بود که او با خطر مرگ دست و پنجه نرم می کرد. اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، جهت آزادی خود دست به یک اعتصاب غذای ۳۸ روزه زده بود.

سازمان عفو بین الملل از مقامات دولت ایران خواسته است که فعالین سندیکایی را آزاد کند. همچنین، سندیکای حمل ونقل سوئد و اتحادیه ها ی بین المللی سندیکاها پیامهای اعتراضی به مقامات ایران فرستاده اند.

فعالین کارگری ایرانی در تبعید می گویند “نامه های اعتراضی به مقامات ایران باعث می شود که آنان تحت فشار قرار گرفته و منزوی شوند. راه دیگری جز آزادی همکارانمان از زندان موجود نیست”.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران با توجه به ارتباط بین المللی اش، حرکتهای اعتراضی ای را سازمان داده است. آنها همچنین فرمهای آماده شده جهت اعتراض به مقامات ایرانی را تهیه کرده اند. اگر نامه های اعتراضی شما به زبان آلمانی باشد آنها آن را به زبان فارسی ترجمه کرده وبه ایران خواهند فرستاد.

www.workers-iran.org

نامه های اعتراضی خودرا میتوانید به آدرس

alliance_workers_iran@yahoo.de

و یا مستقیم به آدرس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه در زیر ارسال دارید.

vsyndica@gmail.com  

 http://publik.verdi.de/2017/ausgabe-08/gewerkschaft/international/seite-8

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- ۱۵ دسامبر ۲۰۱

info@workers-iran.org;

www.workers-iran.org;

www.etehadbinalmelali.com

Face book: https://www.facebook.com/IASWI

https://twitter.com/IASWIinfo

گزارشی کوتاه همراه با عکس از تظاهرات در میلان برای آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی

عکسهایی از تظاهرات ۳ فوریه ۲۰۱۸ ایتالیا برای آزادی رضا شهابی (۱)

همانطور که در روزهای پیش گزارش داده شده بود، “جبهه مبارزاتی نه به ریاضت اقتصادی” تظاهراتی را به دنبال درخواست عمومی “اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران” و “شبکه همبستگی و مبارزه اتحادیه های کارگری بین المللی” به تاریخ ۳ فوریه ۲۰۱۸ در کنار کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر میلان برگزار نمود. در این اکسیون ایستاده از فعالین اتحادیه های “Cub”، “SiCobas”، “Usi” نیز حضور داشتند.

 

ضمن قدردانی از رفقای “جبهه مبارزاتی نه به ریاضت اقتصادی” و فعالین اتحادیه های فوق لازم می دانیم بر اهمیت تلاش جهانی جنبش کارگری برای آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران و معلمان زندانی از جمله اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی تاکید نماییم.

 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 

info@workers-iran.org;

www.workers-iran.org;

www.etehadbinalmelali.com

https://www.facebook.com/IASWI

https://twitter.com/IASWIinfo

تظاهرات در میلان برای آزادی رضا شهابی

برای آزادی فعالین کارگری

برای آزادی اعتراض در ایران، ایتالیا و سراسر جهان

 

میلان، شنبه ۳ فوریه ۲۰۱۸

PIAZZALE LOTTO, ANGOLO VIA MONTE BIANCO (نزدیک کنسولگری ایران)
از ساعت ۱۵٫۰۰ تا ۱۷٫۰۰ است
رضا شهابی راننده اتوبوس و فعال سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه از  ژوئن ۲۰۱۰ بازداشت شده و تا به امروز در زندان اوین در حبس می باشد.

 

مقامات ایران از سال ۲۰۰۵ تاکنون بارها کارگران مبارز اتحادیه های مستقل کارگری را مورد آزار و اذیت، اتهام، دستگیری و محکومیت قرار داده اند.
علاوه بر رضا شهابی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، فعالین کانون صنفی معلمان، هنوز در زندان هستند.

حکایت از میان برداشتن سیستماتیک فعالین مبارز اتحادیه های کارگری ایران، که رضا شهابی یکی از نمادهای آن است، بسیار قابل توجه و مورد تامل است.

 

در ایتالیا نیز شاهد حملات گسترده تر به آزادی اعتصاب و اعتراض …و بیکاری و بی تامینی شدید هستیم…. فقط سازمانیابی و آمادگی کارگران می تواند سرکوب جهانی سرمایه را متوقف کند؛ سازماندهی و آمادگی ای که باید در سطح کشوری و بین المللی پاسخ دهد و اشکال پایه ای مبارزه یکپارچه سیاسی و طبقاتی را بسازد.

 

“جبهه مبارزاتی نه به ریاضت اقتصادی” به فراخوان “اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران” و “شبکه همبستگی و مبارزه اتحادیه های کارگری بین المللی” پاسخ مثبت می دهد و از زنان و مردان، تشکلات اتحادیه ای و سیاسی، انجمن ها، جنبش ها و مخالفین استثمار کارگران و مدافعین حق آزادی  بیان و مخالفت، می خواهد که در این تظاهرات به تاریخ ۳ فوریه در شهر میلان شرکت نمیاند.

 

لینک به متن اصلی:

 

https://www.workers-iran.org/saturday-3-february-milan-all-in-front-of-the-iranian-consulate-hands-off-reza-shahabi-hands-off-all-the-union-activists/

 

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 

info@workers-iran.org;

www.workers-iran.org;

www.etehadbinalmelali.com

https://www.facebook.com/IASWI

https://twitter.com/IASWIinfo

Mahmood Salehi’s open letter to the Internationalist workers of Turkey and freedom-Loving people of the World

 

Mahmood Salehi’s open letter to the Internationalist workers of Turkey and freedom-Loving people of the World

===================================================================================

To the Internationalist workers of Turkey and the World!

Workers, Workers’ Organizations, and freedom loving people of the world:

The Fascistic State of Turkey, is seeking a way out of a crisis that has crippled it now for many years, a crisis which is the product of the capitalist system. It resorts to any means to over-come the crises. The Capitalist Regime of Turkey has re-organized a 22,000 strong mercenary army of terrorists in Syria, comprising of mainly the former ISIS/ISIL members, to invade and attack the Popular Democratic Cantons of Kurdistan of Syria.

The attack of Turkish forces accompanied by the terrorists of the region in the past few days on #Efrin, a city located within 100 Kilometer from the Syria-Turkey border, where its people after few years of dreadful fights with the ISIS terrorist, had a relatively peaceful life, is a criminal act and anti-human, absolutely.

The internationalist workers of Turkey & freedom-loving people of Turkey and the world should not be silent on the Ariel and Ground invasion of the 6th army of the world and the 2nd within NATO to #Efrin, which has resulted in loss of lives of dozen civilians on the daily basis. The victory of the deprived people of #Efrin is depending on the protest of you, the freedom loving workers and people of Turkey and world over! Indeed it is our humanitarian duty and we ought to pour in to the streets and put pressure of the fascistic government of Turkey to put an end on its criminal aggression.

The capitalist state of Turkey claims that has resorted to War on Efrin to defend its borders. The dominant government of Turkey lies to all, just like other capitalist states in the world! War is just the other face of the capitalist system for survival and to exploit the working class more! It is the duty of us, the workers, to expose the ugly faces of war for the world to see in open.

Long Live the #Resistance_Of_Efrin

Mahmood Salehi

January 31st ۲۰۱۸

فراخوان شورا در دفاع از مردم بید فاع عفرین

دولت فاشیست اردوغان با سکوت دولتهای منطقه حمله نظامی به عفرین و کشتار مردم بیدفاع را آغاز کرده است. این تهاجم نظامی باید به قدرت مقاومت مردم عفرین و آزادیخواهان در جهان به شکست کشیده شود.

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم ، حمله دولت ترکیه به مردم بیدفاع را قویا محکوم میکندو از مردم آزادیخواه استکهلم دعوت میکند با شرکت در تظاهرات مشترک نیروهای آزادیخواه در سوئد خواهان توقف بیدرنگ جنایت علیه مردم و عقب نشینی نیروهای ارتش از کردستان سوریه شوند.

شنبه ۲۷ ژانویه ساعت ۱۳ تا  ۱۶

Norra Bantorget

زنده باد مقاومت توده ای مردم عفرین

سرنگون باد حکومت فاشیست ترکیه

شورای حمایت از میارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

۱۳۴۹۷۳۸۲۷۰        :    تلفن www.shora.se

۲۴۰۱۱۸

گزارش اداره اطلاعات شهرستان سقز باعث احضار نجیبه صالح زاده به دادگاه شد

امروز یکشنبه مورخ ۱/۱۱/۹۶ شعبه سوم دادیاری دادگستری شهرستان سقز طی یک تماس تلفنی نجیبه صالح زاده را احضار و طی ابلاغیه شماره ۹۶۱۰۱۰۸۷۴۱۷۰۲۱۹۷ به ایشان ابلاغ شده که ظرف مهلت ۵ روز خود را به همان شعبه معرفی کند.
علت حضور: در خصوص گزارش اداره اطلاعات شهرستان سقز علیه شما ظرف مهلت مقرر جهت ادای توضیح در این شعبه حاضر شوید.

گزارش برگزاری جشن شب ژانویه: صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا

جشن شب ژانویه که یکی از برنامه های فاندریزینگ سالانه صندوق همبستگی است در شب ۳۱ دسامبر از ۷ بعد از ظهر تا ۱ بامداد با حضور نزدیک به دویست نفر در فضایی گرم و صمیمی و شاد برگزار شد. در این شب یاد رفقای عزیز و از دست رفته مان شهرام یوسفی و امیر حسن پور و رحمان نجات و محمد جراحی در سال گشته گرامی داشته شد و با خیزش بزرگ زحمتکشان ایران علیه حکومت در روزهای اخیر اعلام همبستگی شد. این برنامه که بر اساس تجربه سالهای قبل برای تعداد بیشتری تدارک دیده شده بود به نظر می آید که به دلیل همزمانی روز برنامه با سرما سخت و بی سابقه در کانادا و آغاز خیزش مردم در ایران با مشارکت کمتری مواجه شد که بر افزایش هزینه ها و کاهش درآمد فاندریزینگ موثر بود.

گزارش مالی برنامه در زیر ملاحظه می شود. در این شب همچنین ۱۶۲۰ دلار حق عضویت های اعضای صندوق دریافت شد. در پایان از همه عزیزانی که چه با حضورشان در این شب و چه با مشارکت در تدارک و برگزاری آن یاری رساندند صمیمانه قدردانی می کنیم.

گزارش مالى جشن ژانویه ٢٠١٨

درآمدها :

بلیطهاى پیش فروش ( ٨۴ بلیط ) — ٢۵٢٠ دلار

فروش بلیط در محل برنامه(٩٣بلیط) ٢٧٩٠ دلار

کمکهاى مالى ————————  ۶٢١ دلار

درآمد بار —————————— ۴١٠ دلار

درآمد رافل —————————- ٣١٠ دلار

    جمع کل درآمدها ————- ۶۶۵١ دلار

هزینه ها:

کرایه سالن ————————— ١۵٨۶ دلار

سیستم صوتى ———————- ١۵٠ دلار

غذا ———————————- ٢۴٢۵ دلار

چاپ بلیط —————————- ۵٠ دلار

پیش غذا ، دسر ، نوشابه و چیپس  ٣۶٢ دلار

اجازه فروش مشروب ————— ٧۵ دلار

دکوراسیون ————————— ٣٠ دلار

  جمع کل هزینه ها —————- ۴۶٧٨ دلار

عایدات این برنامه ———  ١٩٧٣ دلار

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا

کمیته عمل سازمانده کارگری: کارزار ویژه «خیابان:تریبون زندانی سیاسی» برای کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در داخل کشور

اعتراضات سراسری دی‌ماه با وسعت و دامنۀ استثنایی خود رژیم را غافلگیر کرد.  در روزهای اخیر رژیم ازنفس‌افتادۀ سرکوب که توانسته قدری خودش را جمع‌وجور کند، به کین‌خواهی و انتقام از معترضین برآمده. اخبار پی‌درپی از تحویل پیکر جان‌باختگان درون زندان‌ها و پنهان‌سازی نشانه‌های قتل و فشار روی خانواده‌ها برای اعتراف‌اجباری و سکوت خبری، به صحنۀ آشنای چند هفتۀ گذشته مبدل شده. سطح رذالت رژیم را باید آن‌جایی دید که سخنگویانش حتی با پرهیز از یک عذرخواهی نمایشی، بی‌پروا یکی از معترضین جان‌باخته را «دیپلمۀ بیکار» خطاب می‌کنند که لابد به همین خاطر مستحق مرگ است! در اوضاع و احوال کنونی دفاع از بازداشت‌شدگان و حساسیت نسبت به جان آنان،  به یک ضرورت مبرم و فاز بعدی اعتراض مبدل شده‌است. به‌همین دلیل است که «کمیته عمل سازمانده کارگری» در کارزار «خیابان: تریبون زندانی سیاسی»، کمپین ویژه‌ای را برای حمایت از جان‌باختگان و بازداشتی‌های اعتراضات اخیر راه‌اندازی کرده تا صدای آنان را به کف خیابان‌های کشور ببرد و نگذارد که رژیم با فراغ بال به کشتار بی‌صدای خود ادامه دهد.

در واقع«خیابان: تریبون زندانی سیاسی»، کارزاری عملی است برای عقب‌راندن روش‌های خنثی و مجازی «حمایت از زندانیان سیاسی»! کشتار اخیری که حکومت در زندان‌هایش علیه دستگیرشدگان اعتراضات اخیر به راه انداخته‌، هشداری جدی و نیازمند بیشترین سطح از تقابل است. کارزار «خیابان» برای به راه انداختن یک کمپین پرصدا علیه کشتار اخیر، سخت نیازمند همراهی افرادی است که معتقدند حمایت از کشته‌‌شدگان را باید در وسیع‌ترین سطح به‌خیابان‌ها کشاند. چرا که ثابت شده اگر متحدانه صدای اعتراض زندانیان سیاسی نباشیم و خیابان‌ها را به تریبون اعتراض آنان بدل نکنیم، حکومت ابایی ندارد تا آنان را به بدترین وجهی حتی تا سر حد مرگ  شکنجه و در خفا سر به نیست کند. در این میان، بی‌صداترین و محروم‌ترین زندانیان سیاسی در صف اول خطر مرگ در زندان‌های حکومت هستند.

«خیابان» دست همکاری تمام کسانی را که بخواهند در این کارزار مشارکت کنند مشتاقانه می‌فشارد. اگر مایل به هرگونه مشارکت جهت تقویت این کارزار بودید، از طریق تلگرام با حساب @komite_admin با ما تماس بگیرید.

کمیته عمل سازمانده کارگری- ۲۸ دی ۱۳۹۶

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی :مهدی توپچی و تمامی زندانیان سیاسی آزاد باید گردند!!!

اعتراضات ادامه دار توده های جان به لب آمده از ، فقر و بیکاری و گرسنگی وگرانی و تورم و اختلاس و دزدی و جنایات گوناگون جمهوری اسلامی  در خیابانهای بیش از ۱۰۰ شهر شروع شد، و جمهوری اسلامی سرمایه داری برای خاموش کردن آتش اعتراضات شدت سرکوب و دستگیری ها را افزایش داده با روش و اشکال مختلف اقدام به کشتن ، و دستیگری و زندانی کردن نوجوانان و جوانان کرده است ، ماموران و عوامل جمهوری اسلامی جنایت کار نوجوانان و جوانان را در خیابانها هدف گلوله های جنگی قرار داده برخی را کشته ، تعدادی را زخمی کرده و بسیاری را مورد ضرب و شتم قرار داده و در هفته اول بیش از ۴۰۰۰ نفر را دسنگیر کردند ، سپس در حالی که هنوز دستگیری های برنامه ریزی شده ادامه دارد ، در زندانها تعدادی از دستگیر شدگان را عمدا” برای ترساندن توده های معترض  زیر شکنجه آگاهانه  کشته به دروغ علت مرگ آنها را خودکشی یا سکته اعلام می کنند.

در پی سرکوب برنامه ریزی شده ، ماموران امنیتی مهدی توپچی فعال کارگری و فارغ التحصیل رشته معماری را در شب ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶ از منزلش ربوده همراه لوازم شخصی اش به زندان اوین بردند ،به دنبال پیگیری های صورت گرفته توسط خانواده وی  با گذشت ۱۱ روز هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت مهدی در دست نبوده و هیچ مقام مسئولی پاسخگو نیست. باید با اعتراضات گسترده و تداوم دار جمهوری اسلامی را وادار کنیم مسئولیت دستگیری و مسئولیت حفظ جان آنها را رسما” به عهده بگیرد و هر چه زودتر زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اخیر از جمله مهدی توپچی را آزاد کند. لازم به ذکر است چند روز قبل از شروع اعتراضات توده ها در خیابان ها در تجمعی که مقابل زندان اوین برای آزادی رضا شهابی برگزار شده بود ماموران جمهوری اسلامی جنایت کار مهدی توپچی را مورد ضرب و شتم قرارداده بودند .

باید بدانیم امکان کسب آزادی زندانیان به قدرت اعتراضی ما بستگی دارد باید هرچه بیشتر و از هر طریق ممکن جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بدهیم تا مجبور به ازادی زندانیان شود ، زمان دفاع از زندانیان همین امروز است.

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

مرگ بر جمهوری اسلامی

پیش بسوی انقلاب سوسیالیستی

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی

۲۵ دی ماه  ۱۳۹۶