محمود صالحی:به کارگران انترناسیونالیست ترکیه و جهان

کارگران ، تشکل های کارگری ، مردم آزادیخواه جهان :
دولت فاشیست ترکیه برای برون رفت از بحرانی که چند سالیست دامنگیرش شده به هر وسله ای متوصل می شود تا خود را از این بحران که زاده نظام سرمایه داری است ؛نجات دهد. دولت سرمایه داری ترکیه گروهی را درقالب یک ارتش ۲۲ هزار نفره از تروریست های سوریه عمد تا” ازاعضای قبلی داعش رو سازماندهی مجدد کرده تا به کانتون های دمکراتیک و مردمی کردستان سوریه حمله کنند. قطعا” حمله نیروهای ترکیه با همراهی تروریست های منطقه در چند روز گذشته به سوی عفرین که در ۱۰۰ کیلومتر ی مرز ترکیه قرار دارد و مردمانش بعد از سالها جنگ با تروریست ها تازه به یک زندگی نسبتا” آرامی رسیده بودند, یک جنایت آشکار و ضد انسانی است. کارگران انتر ناسیونال و مردم آزادیخواه ترکیه و جهان نباید در مقابل تجاوز ششمین آرتش دنیا و دومین آرتش ناتو از هوا و زمین به مردم بی دفاع که هر روز شاهد جناباختن ده ها غیر نظامی هستیم سکوت کنند.
پیروزی مردم محروم عفرین به اعتراض شما کارگران و مردم آزادخواه ترکیه و جهان بستگی دارد، وظیفه انسانی ماست و باید علیه این جنگ به خیابان بیایم و دولت فاشیست را تحت فشار قرار دهیم تا عملیات جنایتکارانه اش را متوقف کند.
دولت سرمایه داری ترکیه می گوید جنگ به خاطر دفاع از مرزهای خود است. دولت حاکم بر ترکیه همانند دیگر نظام های سرمایه داری در سراسر جهان دارد به همه دروغ می گوید، جنگ چهره عریان نظام سرمایه داری برای بقاء و استثمار بیشتر طبقه کارگر است. وظیفه ما کارگران است که چهره کریه جنگ رو افشا و به همه معرفی کنیم.
زنده باد مقاومت مردم عرفین
محمود صالحی ۷/۱۱/۹۶

فراخوان شورا در دفاع از مردم بید فاع عفرین

دولت فاشیست اردوغان با سکوت دولتهای منطقه حمله نظامی به عفرین و کشتار مردم بیدفاع را آغاز کرده است. این تهاجم نظامی باید به قدرت مقاومت مردم عفرین و آزادیخواهان در جهان به شکست کشیده شود.

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم ، حمله دولت ترکیه به مردم بیدفاع را قویا محکوم میکندو از مردم آزادیخواه استکهلم دعوت میکند با شرکت در تظاهرات مشترک نیروهای آزادیخواه در سوئد خواهان توقف بیدرنگ جنایت علیه مردم و عقب نشینی نیروهای ارتش از کردستان سوریه شوند.

شنبه ۲۷ ژانویه ساعت ۱۳ تا  ۱۶

Norra Bantorget

زنده باد مقاومت توده ای مردم عفرین

سرنگون باد حکومت فاشیست ترکیه

شورای حمایت از میارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

۱۳۴۹۷۳۸۲۷۰        :    تلفن www.shora.se

۲۴۰۱۱۸

گزارش اداره اطلاعات شهرستان سقز باعث احضار نجیبه صالح زاده به دادگاه شد

امروز یکشنبه مورخ ۱/۱۱/۹۶ شعبه سوم دادیاری دادگستری شهرستان سقز طی یک تماس تلفنی نجیبه صالح زاده را احضار و طی ابلاغیه شماره ۹۶۱۰۱۰۸۷۴۱۷۰۲۱۹۷ به ایشان ابلاغ شده که ظرف مهلت ۵ روز خود را به همان شعبه معرفی کند.
علت حضور: در خصوص گزارش اداره اطلاعات شهرستان سقز علیه شما ظرف مهلت مقرر جهت ادای توضیح در این شعبه حاضر شوید.

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە:در محکومیت یورش جنایتکارانه ارتش ترکیە به عفرین

سرآنجام بعد از روزها تهدید و چنگ و دندان نشان دادن اردوغان رئیس جمهوری ترکیە علیە مناطق شمال سوریە کە در اختیار نیروهای “یگانهای مدافع خلق ” (ی پ گ) هستند ، در روز یکشنبە ٢١ دیماه ١٣٩۶ حملات شدید و گستردە نیروی هوایی این کشور، همراه با تعرض زمینی ارتش ترکیە به مناطق کردنشین خاک سوریە و بویژه “عفرین” آغاز شد. این یورش فاشیستی ظاهرآ در پاسخ به اعلام آمادگی آمریکا در مسلح نمود ٣٠هزار نفر از نیروهای “سوریە دمکراتیک” جهت برقراری “امنیت” در شمال سوریە صورت گرفتە است . اگرچه دولت آمریکا اقدام به چنین حرکتی را “بدفهمی” از سیاست های این کشور بیان نمود، اما از قرار معلوم، دیکتاتور ترکیه ، در پیگیری طرح و برنامەهای شکست خوردەاش ، باردیگر عزم جزم کردە کە شانس خود در سرکوب مردم کردستان سوریە را با اتکا به دومین ارتش مجهز” ناتو” و ششمین ارتش جهان به آزمون بگذارد.
اردوغان بعنوان یکی از حامیان اصلی داعش و دیگر گروەهای تندرو و تروریست اسلامی ، بعنوان مدافع و پشتیبان فراریان ارتش سوریە موسوم به “ارتش آزاد سوریە” ، قبلآ شانس خود را در نابودی “کانتونها” ی شمال سوریه را بارها آزمایش کرد و هر بار با شکست مواجە شد. اکنون بار دیگر شمشیر را علیە مردمانی کە فارغ از مذهب ، ملیت و نژاد ، تصمیم گرفتە اند در همزیستی و همسرنوشتی و با همدیگر زندگی آرامی داشتە باشند، از رو بستە و در صدد جبران سیاست های شکست خوردەاش طی سال های اخیر است.
اما تردیدی نیست کە اقدام اخیر اردوغان از حمایت و همراهی قدرتهای امپریالیستی از جملە روسیە و متحدین آن در منطقە ، رژیم اسلامی حاکم بر ایران و رژیم ضدانسانی بشار اسد، علارغم تظاهر به مخالفت برخوردار است. خروج نیروهای روسیە از عفرین و اجازە پرواز و بمباران گستردە مناطق مختلف داخل و اطراف شهر عفرین به نیروی هوایی ترکیە گواه این توطئە مشترک است.
ایالات متحد آمریکا نیز با سیاست امپریالیستی و منفعت طلبانه خود برای چندمین بار اثبات نمود کە حمایت آنها از “یگانهای مدافع خلق” از سر ناچاری ، ریاکارانه و به منظور استفادە از آنان در جنگ داخلی سوریە و در تقابل با رقبای جهانی و منطقەای بودە است.
همراه با یورش ارتش ترکیە به عفرین ، موجی از اعتراضات و همبستگی مبارزاتی در حمایت از مردم مناطق جنگ زدە در کانتونهای سە گانه ، در داخل ترکیە ، در کشورهای مختلف اروپا ، در اقلیم کردستان عراق به راه افتادە است . اردوغان و دولت و حزب مطبوعش هرگونه اعتراض و تظاهرات در داخل ترکیە در حمایت از عفرین را ممنوع نمود. اعتراضات و مبارزات شورانگیر در حمایت از عفرین ، یادآور حمایت جهانی از شهر مقاوم کوبانی است. مقاومتی که آغاز حرکتی بود، که به شکست نهائی، خلافت اسلامی “داعش” منتهی شد.
مردم کردستان ایران کە درس و تجربه گرانبهایی در حمایت ازمقاومت مردم کوبانی دارند و هم اکنون درگیر نبرد حق طلبانه با رژیم سرکوبگر اسلامی حاکم بر ایران هستند کە ٣٨ سال قبل فتوای جهاد علیە آنان را صادر کرد، از هرکس دیگری بیشتر رنج و آزارهای مردم عفرین و دیگر مناطق کردستان سوریە تحت حاکمیت دولت اسد ، گروهای تروریست و اکنون حکومت فاشیست اردوغان را درک و لمس میکنند. اکنون بار دیگر وظیفە مردم مبارز کردستان ایران است کە در حمایت از مردم عفرین به هر شکل و امکان ممکن اقدام نمایند و باردیگر روح انساندوستی و همسرنوشتی خود را با مردم عفرین و مناطق مورد هجوم قرار گرفتە ، در دل نارضایتی و اعتراضات روزانه خود علیە جمهوری اسلامی ، نشان دهند.
کومەلە ضمن محکوم نمودن یورش درندانه ارتش ترکیە علیە مردم عفرین و حمایت و پشتیبانی از خواست و مبارزە حق طلبانه آنان، از همه مردم کردستان و ایران ، از مبارزین انقلابی خارج کشور، از سازمانها ، احزاب ، نهادها و تشکل های کارگری و انساندوست ، درخواست میکند با سازمان دادن اعتراضات و کمپین ها مبارزاتی ، با اقدامات متحدانه و همبستە در محکومیت یورش جنایتکارانه ارتش ترکیە به کانتون عفرین و در حمایت و پشتیبانی از مردم رنج کشیدە این مناطق یک صدا به پا خیزند و تجربه حمایت ، پشتیبانی و پیروزی از کوبانی را بار دیگر زنده سازند . ما تردید نداریم کە اردوغان و ارتش اشغالگر ترکیە نیز بەسان “داعش” کە در یورش به کوبانی شکست خورد ، آنان نیز در عفرین شکست خواهند خورد. شکستی کە امیدواریم سرآغاز شکست اردوغان و “اک پارتی” در داخل و خارج ترکیە باشد، شکستی کە بی تردید گامی بلند در جهت کاستن از رنج و آزار مردم ترکیە و کل منطقە خواهد بود.

کومەلە – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

١ بهمن ١٣٩۶برابر با ٢١ ژانویە ٢٠١٨

گفتگوی صدای نو با ابراهیم علیزاده در باره اعتراضات مردم در دیماه ۱۳۹۶

گزارش برگزاری جشن شب ژانویه: صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا

جشن شب ژانویه که یکی از برنامه های فاندریزینگ سالانه صندوق همبستگی است در شب ۳۱ دسامبر از ۷ بعد از ظهر تا ۱ بامداد با حضور نزدیک به دویست نفر در فضایی گرم و صمیمی و شاد برگزار شد. در این شب یاد رفقای عزیز و از دست رفته مان شهرام یوسفی و امیر حسن پور و رحمان نجات و محمد جراحی در سال گشته گرامی داشته شد و با خیزش بزرگ زحمتکشان ایران علیه حکومت در روزهای اخیر اعلام همبستگی شد. این برنامه که بر اساس تجربه سالهای قبل برای تعداد بیشتری تدارک دیده شده بود به نظر می آید که به دلیل همزمانی روز برنامه با سرما سخت و بی سابقه در کانادا و آغاز خیزش مردم در ایران با مشارکت کمتری مواجه شد که بر افزایش هزینه ها و کاهش درآمد فاندریزینگ موثر بود.

گزارش مالی برنامه در زیر ملاحظه می شود. در این شب همچنین ۱۶۲۰ دلار حق عضویت های اعضای صندوق دریافت شد. در پایان از همه عزیزانی که چه با حضورشان در این شب و چه با مشارکت در تدارک و برگزاری آن یاری رساندند صمیمانه قدردانی می کنیم.

گزارش مالى جشن ژانویه ٢٠١٨

درآمدها :

بلیطهاى پیش فروش ( ٨۴ بلیط ) — ٢۵٢٠ دلار

فروش بلیط در محل برنامه(٩٣بلیط) ٢٧٩٠ دلار

کمکهاى مالى ————————  ۶٢١ دلار

درآمد بار —————————— ۴١٠ دلار

درآمد رافل —————————- ٣١٠ دلار

    جمع کل درآمدها ————- ۶۶۵١ دلار

هزینه ها:

کرایه سالن ————————— ١۵٨۶ دلار

سیستم صوتى ———————- ١۵٠ دلار

غذا ———————————- ٢۴٢۵ دلار

چاپ بلیط —————————- ۵٠ دلار

پیش غذا ، دسر ، نوشابه و چیپس  ٣۶٢ دلار

اجازه فروش مشروب ————— ٧۵ دلار

دکوراسیون ————————— ٣٠ دلار

  جمع کل هزینه ها —————- ۴۶٧٨ دلار

عایدات این برنامه ———  ١٩٧٣ دلار

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا

کمیته عمل سازمانده کارگری: کارزار ویژه «خیابان:تریبون زندانی سیاسی» برای کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در داخل کشور

اعتراضات سراسری دی‌ماه با وسعت و دامنۀ استثنایی خود رژیم را غافلگیر کرد.  در روزهای اخیر رژیم ازنفس‌افتادۀ سرکوب که توانسته قدری خودش را جمع‌وجور کند، به کین‌خواهی و انتقام از معترضین برآمده. اخبار پی‌درپی از تحویل پیکر جان‌باختگان درون زندان‌ها و پنهان‌سازی نشانه‌های قتل و فشار روی خانواده‌ها برای اعتراف‌اجباری و سکوت خبری، به صحنۀ آشنای چند هفتۀ گذشته مبدل شده. سطح رذالت رژیم را باید آن‌جایی دید که سخنگویانش حتی با پرهیز از یک عذرخواهی نمایشی، بی‌پروا یکی از معترضین جان‌باخته را «دیپلمۀ بیکار» خطاب می‌کنند که لابد به همین خاطر مستحق مرگ است! در اوضاع و احوال کنونی دفاع از بازداشت‌شدگان و حساسیت نسبت به جان آنان،  به یک ضرورت مبرم و فاز بعدی اعتراض مبدل شده‌است. به‌همین دلیل است که «کمیته عمل سازمانده کارگری» در کارزار «خیابان: تریبون زندانی سیاسی»، کمپین ویژه‌ای را برای حمایت از جان‌باختگان و بازداشتی‌های اعتراضات اخیر راه‌اندازی کرده تا صدای آنان را به کف خیابان‌های کشور ببرد و نگذارد که رژیم با فراغ بال به کشتار بی‌صدای خود ادامه دهد.

در واقع«خیابان: تریبون زندانی سیاسی»، کارزاری عملی است برای عقب‌راندن روش‌های خنثی و مجازی «حمایت از زندانیان سیاسی»! کشتار اخیری که حکومت در زندان‌هایش علیه دستگیرشدگان اعتراضات اخیر به راه انداخته‌، هشداری جدی و نیازمند بیشترین سطح از تقابل است. کارزار «خیابان» برای به راه انداختن یک کمپین پرصدا علیه کشتار اخیر، سخت نیازمند همراهی افرادی است که معتقدند حمایت از کشته‌‌شدگان را باید در وسیع‌ترین سطح به‌خیابان‌ها کشاند. چرا که ثابت شده اگر متحدانه صدای اعتراض زندانیان سیاسی نباشیم و خیابان‌ها را به تریبون اعتراض آنان بدل نکنیم، حکومت ابایی ندارد تا آنان را به بدترین وجهی حتی تا سر حد مرگ  شکنجه و در خفا سر به نیست کند. در این میان، بی‌صداترین و محروم‌ترین زندانیان سیاسی در صف اول خطر مرگ در زندان‌های حکومت هستند.

«خیابان» دست همکاری تمام کسانی را که بخواهند در این کارزار مشارکت کنند مشتاقانه می‌فشارد. اگر مایل به هرگونه مشارکت جهت تقویت این کارزار بودید، از طریق تلگرام با حساب @komite_admin با ما تماس بگیرید.

کمیته عمل سازمانده کارگری- ۲۸ دی ۱۳۹۶

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی :مهدی توپچی و تمامی زندانیان سیاسی آزاد باید گردند!!!

اعتراضات ادامه دار توده های جان به لب آمده از ، فقر و بیکاری و گرسنگی وگرانی و تورم و اختلاس و دزدی و جنایات گوناگون جمهوری اسلامی  در خیابانهای بیش از ۱۰۰ شهر شروع شد، و جمهوری اسلامی سرمایه داری برای خاموش کردن آتش اعتراضات شدت سرکوب و دستگیری ها را افزایش داده با روش و اشکال مختلف اقدام به کشتن ، و دستیگری و زندانی کردن نوجوانان و جوانان کرده است ، ماموران و عوامل جمهوری اسلامی جنایت کار نوجوانان و جوانان را در خیابانها هدف گلوله های جنگی قرار داده برخی را کشته ، تعدادی را زخمی کرده و بسیاری را مورد ضرب و شتم قرار داده و در هفته اول بیش از ۴۰۰۰ نفر را دسنگیر کردند ، سپس در حالی که هنوز دستگیری های برنامه ریزی شده ادامه دارد ، در زندانها تعدادی از دستگیر شدگان را عمدا” برای ترساندن توده های معترض  زیر شکنجه آگاهانه  کشته به دروغ علت مرگ آنها را خودکشی یا سکته اعلام می کنند.

در پی سرکوب برنامه ریزی شده ، ماموران امنیتی مهدی توپچی فعال کارگری و فارغ التحصیل رشته معماری را در شب ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶ از منزلش ربوده همراه لوازم شخصی اش به زندان اوین بردند ،به دنبال پیگیری های صورت گرفته توسط خانواده وی  با گذشت ۱۱ روز هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت مهدی در دست نبوده و هیچ مقام مسئولی پاسخگو نیست. باید با اعتراضات گسترده و تداوم دار جمهوری اسلامی را وادار کنیم مسئولیت دستگیری و مسئولیت حفظ جان آنها را رسما” به عهده بگیرد و هر چه زودتر زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اخیر از جمله مهدی توپچی را آزاد کند. لازم به ذکر است چند روز قبل از شروع اعتراضات توده ها در خیابان ها در تجمعی که مقابل زندان اوین برای آزادی رضا شهابی برگزار شده بود ماموران جمهوری اسلامی جنایت کار مهدی توپچی را مورد ضرب و شتم قرارداده بودند .

باید بدانیم امکان کسب آزادی زندانیان به قدرت اعتراضی ما بستگی دارد باید هرچه بیشتر و از هر طریق ممکن جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بدهیم تا مجبور به ازادی زندانیان شود ، زمان دفاع از زندانیان همین امروز است.

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

مرگ بر جمهوری اسلامی

پیش بسوی انقلاب سوسیالیستی

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی

۲۵ دی ماه  ۱۳۹۶

امیر پیام،یادداشت های جنبش کارگری:اکنون کارگران نیشکرهفت تپه راه نشان می دهند

از زمانی که کارگران نیشکر هفت تپه با شعار «کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم، گرسنه ایم» مبارزات خود را آغاز نمودند و سندیکای کارگری مستقل شان را تشکیل دادند و تاکنون دهها اعتراض و اعتصاب و تظاهرات در شهر و  جاده برپار کرده اند بیش از ده سال می گذرد.

در این یک دهه مبارزات پرشور و پی گیر و پر هزینه و فداکارانه اما مطالبات پایه ای آنان که در عین حال با اندکی تفاوت مطالبات عمومی جنبش کارگری است، مانند دریافت مزد بهتر و به موقع و امنیت شغلی و توقف سرکوب و آزادی تشکل و حفظ شان و حرمت کارگران و در یک کلام برخورداری از یک زندگی انسانی، در اساس بی پاسخ مانده است.

بررسی دلسوزانه ده سال مبارزات کارگران هفت تپه و معطل ماندن و بی پاسخ ماندن مطالبات آنان نشان می دهد که این مبارزات در دایره ای بسته بدون اینکه راه به جلو بگشایند تکرار می شود، یعنی آنان با انسداد مبارزاتی مواجه اند. انسدادی که باز نمودن و عبور از آن نیازمند اتخاذ یک استراتژی مبارزاتی به کل متفاوت با آنچه تاکنون جریان داشته می باشد.

امروز ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ راه گشایش این انسداد توسط علیپور نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و عضو هیات مدیره سندیکای آنان در جمع کارگران اعتصابی طرح شد.*

ایشان ضمن تاکید بر بی لیاقتی و فساد مدیران کارخانه و برده دارانه بودن قانون کار و ماهیت ضد کارگری حکومت گرانی که نماینده شان در نماز جمعه تهران معترضین را «آشغال» نامید، صریحا اعلام داشت که جمعه همین هفته آخرین مهلت مدیریت است که  همه مطالبات کارگران را برآورده سازد و در غیر اینصورت دوشنبه کارگران:«هفت تپه را پس گرفته و خودشان آنرا اداره خواهند کرد».

این دقیقا همان راهی است که می تواند انسداد کنونی را باز نموده و مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه را از مدار بسته مبارزات کم حاصل خارج نموده و در مسیری درست و راهگشا قرار دهد. دهسال مبارزه برای تحمیل مطالباتی برحق به «مدریتی نالایق و فاسد» و مورد حمایت سلسله مراتب فاسد حکومتی بیش از اندازه کافی است تا کارگران مدیریت مشروع خود را اعمال نموده و کنترل و اداره کارخانه را برای تامین منافع بر حق خود و ارایه تولیدات و خدمات خوب به جامعه شان بدست بگیرند.

وضعیت مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه خصلت نمای مبارزات کارگری ایران در دوره کنونی است و تقریبا وضع همه جا بر همین منوال است. هزاران و دهها هزار اعتراض و مبارزه کارگری برای مطالباتی کمابیش مشابه به سد سرکوب حکومتی و صف مدیران فاسد و حامیان حکومتی به همان اندازه فاسد و همدست آنان در مداری بسته بی پاسخ و معطل مانده است.

این انسداد مبارزه طبقه کارگر ایران است و راه گشایش آن نیز همان است که کارگران نیشکر هفت تپه طرح نموده اند.

شاید به دلایل وجود توازن قوای هنوز نامناسب برای کارگران و ضعف تشکیلاتی و رهبری و آگاهی و انسجام لازم و ضروری برای عملیاتی نمودن و پیشبرد چنین راهکاری، کارگران نیشکر هفت تپه قادر نشوند در این مقطع  آنرا عملی سازند، که امیدواریم اینطور نشود و آرزو می کنیم آنها موفق شوند. اما مساله اصلی اینست که این تنها جهتگیری راهگشای مبارزات کارگری در دوره کنونی می باشد.

راه پیشنهادی کارگران نیشکر هفت تپه در حقیقت برای کل جنبش کارگری ایران  است و همه جا می توان با تاکید بر ناتوانی و ناکارایی و بی لیاقتی و فساد مدیران و کارفرمایان و حامیان حکومتی فاسد شان برای پس گرفتن محیط های کار و برقراری خود مدیریتی کارگران بر آنها حرکت نمود.

اعمال خود مدیریتی کارگران بر محیط های کار و بدست گرفتن کنترل تولید و توزیع از خصوصیات جنبش شوراهای طبقاتی و مستقل کارگری است که شاهد عروج آن در انقلاب ۵۷ بودیم و در جنبش ما ریشه و سنت  دار است. امروز طبقه ما نیاز دارد که به تاریخ خود برگردد و پرچم برپایی جنبش شورایی را بدست گیرد.

امیر پیام

۲۵ دی ۱۳۹۶

۲۱ ژانویه ۲۰۱۸

amirpayam.wordpress.com

* ویدیو سخنرانی علیپور را می توان در کانال تلگرامی @syndica_7tape  مشاهد نمود.

**********************************************