حسن رحمان پناه:دستگیری محمود صالحی چهرە شناختە شدە جنبش کارگری

بنا به گزارشات منتشرە شدە، ساعت ١٢ و بیست دقیقە ظهر امروز شنبە ۶ آبان ١٣٩۶ محمود صالحی، فعال شناختە شدە و چهرە برجستە جنبش کارگری ، بعد از خروج از بیمارستان سقز و آنجام دیالیز کلیەهایش در حضور همرزم و همسرش نجیبە صالحزادە توسط ۴ مامور انتظامی دستگیر و به زندان مرکزی سقز منتقل شد. مقامات رژیم در توجیە اعمال وحشیانە خود نسبت بی یک مریض در حال دیالیز، اعلام کردەاند “محمود صالحی برای سپری کردن دوران حکم بازداشتش دستگیر و به زندان رفتە است.” محمود چهرە مبارز و مقاوم سیاە چالهای رژیم اسلامی در طول نزدیک به ۴ دهە گذشتە، از رهبران شناختەشدە ومورد اعتماد جنبش کارگری ایران و کردستان است کە سالها زندان و شکنجە و ممانعت از دسترسی به معالجات پزشکی در زندان سنندج باعث اسیب جدی به کلیەهایش گردید کە مدت ها است ناچار به هفتەای دو بار دیالیز کلیە نزد دکتر متخصص است . محمود صالحی در شرایطی بازداشت و راهی زندان می شود کە قبلآ ٩ سال حکم زندان به جرم دفاع از منافع و مطالبات کارگران و محرومان جامعە دریافت کردە بود. مسئولین و رهبران ضدکارگر جمهوری اسلامی خشم و نفرت طبقاتی خاصی از فعالین و رهبران جسور و تسلیم ناپذیر کارگری، زنان ، معلمان، دانشجویان و دیگر جنبش های جاری روزانه دارند. حضور دهها تن از آنان به بهانەهای واهی و ساختە و پرداختە نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم در سیاەچالهای قرون وسطایی نظام مذهبی حاکم بر ایران و یا آزادی از زندان با قرار وثیقە سنگین و منع فعالیت مجدد، گواه ترس و وحشت رژیم از این فعالین و جنبش های است کە در صدر آن قرار دارند.
جنایتکارن اسلامی طی چند سال اخیر شگرد خاصی علیە فعالین جنبش های اعتراضی ، بویژه جنبش کارگری در پیش گرفتەاند. رژیم با زندانی کردن آنان از یک سو، پیوند آنان با محیط کار و جامعە را از آنان سلب و با قرار دادن در شرایط ترسناک شکنجەگاهایش امکان مرگ تدریجی آنها را فراهم ساختە و می سازد . جنبش کارگری و انقلابی ایران در طول ٣ سال اخیر حداقل ۴ فعال کارگری شناختە شدە دربند را در داخل زندان و یا در بیرون از زندان از دست دادە است کە مسئول مستقیم مرگ آنان سران رژیم ، زندان ، شکنجە و دچار مریضی سخت شدن در دوران زندان و ممانعت از معالجە فوری قبل از حاد شدن مریضی بودە است . افشین اسانلو ، شاهرخ زمانی ، کورش بخشندە و محمد جراحی ، ۴ فعال کارگری بودند کە در داخل و بیرون از زندان، جمهوری اسلامی شرایط مرگ آنان را فراهم نمود و مسئول مستقیم این مرگ ها است.
محمود صالحی در شرایط وخیم جسمی و بعد از دیالیز دو کلیە ، هنگامی بازداشت می شود کە هفتەای دو روز نیاز حیاتی به دیالیز در بیمارستان و نزد پزشک متخصص دارد. اجرای حکم جنایتکارانه بازداشت محمود صالحی اگر از سوی نگرانی شدید نسبت به حیات و زندگی این چهرە شناختە شدە جنبش کارگری را بوجود آوردە است ، از سوی دیگر حاکی از نگرانی شدید جمهوری اسلامی از تحولات داخل کشور و رشد و گسترش جنبش اعتراضی و مبارزاتی تودەهای جان بر لب رسیدە است. جمهوری اسلامی اعتراضات روزانه اقشار کارگر و ستمدیدە جامعە را در دل بحران شدید اقتصادی دامنگیر خودبه روشنی می بیند و راەحلی برای برون رفت از آن به جز ترس و سرکوب پیش رو ندارد . رژیم با یورش به اعتراضات جاری روزانه و دستگیری رهبران و فعالین آن در صدد زهرچشم گرفتن از جامعە ملتهب ایران است.
رژیم اسلامی حاکم تصور می کند با دستگیری محمود صالحی و دیگر فعالین جسور و فداکار جنبش کارگری و اعتراضی این جنبش ها را به بند می کشد. اما شرایط کنونی حاکم بر جامعە و اگاهی و خیز برای سازمانیابی محرومان جامعە میتواند و شایستە است این آرزوی رژیم اسلامی را به کابوس نابودیش تبدیل کند. از سوی دیگر رژیم با دستگیری محمود صالحی قصد حذف فیزیکی ایشان در زندان را دارد. باید به حکم صادرە ضدانسانی علیە یک انسان مبارز و فداکار و یک انسان مریض کە نیاز فوری و فوتی به معالجە دارد اعتراض کرد. جای محمود صالحی و انسانهای برابری طلب ، شریف و عدالتخواه زندان نیست ، مکان شایستە آنان ادارە جامعە در صدر شوراها و نهادهای تودەای و مردمی است. زندان مکان مناسب ، برای جنایتکاران و تبهکاران رژیم اسلامی است کە نه تنها ایران ، بلکە کل منطقە و بویژه خاورمیانه را با جنگ و تروریسم به کشتارگاه انسانها تبدیل کردەاند.
دفاع از آزادی بی قید و شرط محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری و زندانیان سیاسی امر ی مبرم و عاجل است . بویژه و در شرایطی کە جان محمود صالحی در خطر است ، نباید اجازە تکرار فاجعە از دست رفتن دیگر فعالین کارگری را به سران قاتل و انسان کش جمهوری اسلامی داد. در هر جا و مکان ، در داخل و خارج کشور ، فارغ از هر میزان تفاوت در نگرش سیاسی ، دفاع از آزادی فوری زندانیان سیاسی، بویژه محمود صالحی با شرایط جسمی وخیم ، امر همگانی و عمومی است و برای تحقق آن باید آستین ها را بالا زد.

۶ آبان ١٣٩۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *