حسن رحمان پناه:آزادی محمود صالحی ، پیروزی مقاومت بر استبداد

بعد از ظهر روز پنج شنبە ٢ آذر ١٣٩۶ برابر با ٢٣ نوامبر ٢٠١٧ محمود صالحی چهرە شناختە شدە جنبش کارگری ایران و کردستان از زندان قرون وسطایی استبداد مذهبی حاکم بر ایران در شهرستان سقز آزاد شد.

محمود صالحی کارگر مبارز و مقاوم کە از مریض های متعدد از جملە نارسایی شدید کلیە رنج می برد ، روز شنبە ششم آبانماه هنگامیکە بعد از دیالیز کلیەهایش، قصد خروج از بیمارستان خمینی سقز را داشت ، توسط ۴ نفر از آدام ربایان جمهوری اسلامی و در برابر چهرە نگران و بهت زدە همرزم و همسرش نجیبه صالح زادە ربودە شد و به زندان مرکزی سقز منتقل گردید. بهانه ربودن محمود در شرایط بد جسمی، اجرای ٩ سال حکم زندان ایشان بود کە فرمان مقامات قضایی رژیم اسلامی باید آنرا در زندان سپری می کرد. محمود صالحی با جسمی ضعیف اما با آرادەای پولادین به زندان رفت و در برابر قاضی ، شکنجە گر ، زندانبان و دیگر مردان خدا در اجرایی عدالت اسلامی در گوشە سلول ماند. آنان تصور می کردند جسم ضعیف محمود تحمل رادە مستحکم ایشان را ندارد و تاب مقاومت نخواهد داشت و تسلیم می شود. محمود صالحی از سال ١٣۵٩ به زندان ، شکنجە ، آزار و اذیت جلاد عادت کردە و بیش از ٨ سال از بهترین دوران زندگیش را در سیاەچالها و شکنجەگاههای جمهوری اسلامی سپری کردە است . محمود فرزند کار و رنج و آبدید حرکت و جنبشی است کە اگر چه دیوار زندانها بر دوش هم طبقەایهای ایشان بنا می شوند ، اما ویران کردن این شکنجەگاهها و تبدیل آنان به موزە یا تفریحگاه نسل های کنونی و ایندە نیز رسالت این طبقە است. جمهوری اسلامی تصور می کرد ، محمود در زندان تنها است و او را از بین خواهد برد، اما جنبشی کە محمود و صدها رزمندە طبقاتی دیگر از دل آن برخواستە و ایشان تنها یکی از رزمندەگان صادق آن است، تصمیم گرفت کە او را تنها نگذارد و تا آزادیش از پای ننشیند.

فعالین و مبارزین جنبش کارگری و کمونیستی ایران در داخل و خارج کشور ، فارغ از هر درجە دوری و نزدیکی سازمانی و تشکیلاتی، در اعتراض به ربودە شدن، زندانی کردن و شرایط جسمی خطرناک محمود صالحی و برای آزادی فوری ایشان دست به کار شدند و اقدامات لازم را در دستور کار گذاشتند. فعالیت برای آزادی محمود و دیگر فعالین کارگری و سیاسی دربند، ابعاد فراکشوری به خود گرفت و نهادهای بین المللی کارگری و انساندوست در تقابل با دستگیری ایشان و در ضدیت با سیاست سرکوب و زندانی نمودن فعالین کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و اعتراضی در ایران ، اقدام به ابراز نارضایتی و محکومیت استبداد مذهبی حاکم بر ایران نمودند. اقدامات صورت گرفتە و کمین های حمایتی از ایشان و دیگر زندانیان دربند نشان داد کە محمود صالحی تنها نیست ، بلکە ایشان یکی از شاخەهای تنومند درخت جنبش کارگری و انساندوستانه ایران است کە استبداد مذهبی حاکم بر این کشور را به وحشت انداختە است. جانیان اسلامی با زنجیرکردن محمود بر روی تخت بیمارستان ، تصور می کردند کە قادر به زنجیر کردن جنبش کارگری و جنبش عدالت خواهی در ایران هستند کە محمود تنها یکی از چهرەهای آن است. نشان دادن تصویر زنجیر استبداد بر دست و پای یک زندانی به شدت مریض ، اما مقاوم و سربلند، بیانگر به زنجیر کشیدن اکثریت جامعە هشتاد میلیونی ایران، توسط اقلیتی سودجو ، مفت خور، قاتل و انسان کش است. تصاویر محمود ،عمق فاجعە تحمیلی بر مردم ایران توسط حکومت الله را نشان داد. اما اگر به زنجیر کشیدن جامعە ایران توسط حکومت اسلامی بخشی از حقیقت است ، بخش مهمتر حقیقت این جامعە، وجود اعتراض ، مبارزە و رزمیدن برای پارە کردن زنجیرەهای استبداد است . آزادی محمود صالحی در روز پنج شنبە دوم آذر ماه و علارغم میل نهاد سرکوبگر قوە قضائیە ، رئیس زندانها ، مسئولین دولتی و امنیتی ، بیانگر پارە شدن زنجیر استبداد و ترک برداشتن دیوار ضخیم دیکتاتوری مذهبی است کە حلقەهای اتصال این زنجیر را تنها مشت آهنین ، نیروی بی رحم سرکوب و کشتار ، زندان ، جلاد و زندانبان به هم وصل کردە است .

آزادی محمود صالحی قدمی موثر و جدی در آزادی دیگر فعالین کارگری و دربند ، زندانیان سیاسی و فعالین دستگیرشدە دیگر جنبش های انقلابی ، اعتراضی و جاری است کە میتواند سرآغار حرکت نیرومند تودەای در تعمیق شکاف فروپاشی استبداد مذهبی حاکم بر ایران باشد. مقاومت محمود صالحی در زندان و فعالیت شبانه روزی تمام کسانیکە برای آزادی ایشان در داخل کشور و در خارج کشور رنج کشیدن و فداکاری نمودند، از برگ های زرین مبارزە برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران و ضدیت با استبداد مذهبی حاکم بر این کشور است.
اما در مبارزە برای آزادی محمود صالحی، سهم ویژەای نصیب “نجیبە صالح زادە” همرزم و همسنگر محمود صالحی می شود. نجیبە از روز وصلتش با محمود ،بخش از وجود ایشان ، از مبارزە و موفقیت هایش ، از کار و رنج و آوارگی، از زندان و شکنجە ، از محاکمە و بازجویی و رودرویی با قاضی و جلاد، از بیمارستان و دیالیز، از وکالت و دفاع از ایشان ، از ماندن روزها و شب ها در این شهر و آن شهر ، در جلو درب زندان و تحمل جواب رد نگهبان به فرمان بالادست در ممنوعیت ملاقات، از بردن پروندە مملو از نگرانی از وضعیت جسمی محمود نزد این پزشک و آن پزشک، از قبول مسئولیت “کمیتە دفاع از محمود صالحی” ، و سرآنجام در بزرگ کردن ، سرپرستی و پرورش دو فرزند در غیاب پدر زندانی و هر بار روبرو شدن با صدها سوال بی جواب آنان ، بخشی از کارنامه و حقیقت زندگی این زن ، این مادر ، این مبارز و این انسان بزرگوار است . نجیبە نه به اعتبار محمود ، بلکە به اعتبار و همت خودش ، بعنوان یک زن کارگر، قابل تقدیر و ستایش است . جنبش کارگری ایران زنان برجستە و فداکار زیادی همچون نجیبە صالح زادە را در سینه خود پرورش دادە و دارد. اما استبداد مذهبی حاکم و ضد زن در قدرت و متاسفانه فرهنگ و سنت مردسالار در جنبش کارگری ،اجازە عرض اندام به زنان ، بعنوان نصف جامعە و نیمه جنبش کارگری و طبقاتی ضدسرمایەداری را ندادە است.
با آزادی محمود صالحی موجی از شادی و خوشحالی قلب های مبارزین و آزادیخواهان رزمندە جنبش کارگری و طبقاتی ایران و کردستان برای پایان دادن به کابوس جمهوری اسلامی بر حیات و زندگی مردم ایران را فراگرفتە است. این موفقیت را باید تنها قدمی در راستای گامهای سترک تر جهت اقدامات هماهنگ و متحدانه دیگر به حساب آورد . باید از پای ننشست و نبرد برای آزادی چهرەهای فعال و فداکار دیگر از جملە رضا شهابی ، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، رسول بداقی ، محسن عمرانی و دیگر زندانیان سیاسی ، محمد نظری ، خەبات دهدار و نیز بسیاری از فعالین اجتماعی و مبارزاتی کە هنوز در بند جمهوری اسلامی ایران هستند را ادامه داد.
آزادی محمود صالحی پیروزی مقاومت بر استبداد و دیکتاتوری بود . این پیروزی نشان داد کە حرکت و اقدامات فراکشوری و بین المللی نقش مهمی در پیروزی حرکت های کشوری دارند . جنبش کارگری ، جنبش جهانی و سرمایە ستیز است و نیرو و توان طبقاتی خود را از اقدامات مشترک ، اگاهانه و متحدانه کسب می کند. این پیروزی را باید پاس داشت و از درسهای به نتیجە رسیدن آن، برای بر داشتن گامهای رو به جلو دیگر آموخت.
٢٣/١١/٢٠١٧

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *